குழுக்களின் கூட்டமைப்பு வகைகள்

  • (அ) அரசால் பணியமர்த்தப்பட தேர்வாணைய பதவிகளுக்கான குழு
i. தேர்வாணையத் தலைவர் அல்லது தேர்வாணைய உறுப்பினர். - குழுவின் தலைவர
ii. அரசுத்துறைகளுக்கு அந்தந்தத்துறை அரசுச் செயலாளர். இவர் கூட்ட அமைப்பாளராகவும் செயல்படுவார். - உறுப்பினர்கள்
iii. அந்தந்த துறையின் தலைவர் - உறுப்பினர்கள்
iv. பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறையின் அரசுச் செயலர் அல்லது அவரது பிரதிநிதியாக அத்துறையின் துணைச் செயலாளர் நிலைக்குக் குறையாத அலுவலர் ஒருவர் பங்கேற்பார். - உறுப்பினர்கள்
  • ஆ) தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நிதி மற்றும் சட்டத்துறை தவிர்த்த பிற துறைகளின் அரசு சார்புச் செயலாளர் பதவிக்கான குழு
i. தேர்வாணையத் தலைவர் அல்லது தேர்வாணைய உறுப்பினர். - குழுவின் தலைவர்
ii. அரசுச் செயலாளர் பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை. இவர் கூட்ட அமைப்பாளராகவும் செயல்படுவார். - உறுப்பினர்கள்:
  • இ) துறைத் தலைவரால் பணியமர்த்தப்பட வேண்டிய பதவிகளுக்கான குழு
i. தேர்வாணையத் தலைவர் அல்லது தேர்வாணைய உறுப்பினர். - குழுவின் தலைவர்
ii. அந்தந்தத் துறையின் தலைவர். இவர் கூட்ட அமைப்பாளராகவும் செயல்படுவார். - உறுப்பினர்கள்
iii. தேர்வாணைய செயலாளர் - உறுப்பினர்கள்

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின உறுப்பினர்

எந்தெந்தப் பதவிக்கு இட ஒதுக்கீட்டு விதி பின்பற்றப்பட வேண்டுமோ அந்தத் துறையிலுள்ள தொகுதி/ அவைச் சார்ந்த ஒரு அலுவலர் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட வேண்டும். அரசாணை (நிலை) எண்.137/ பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை? நாள் 09.06.1998.