வ. எண் பொருளடக்கம் நாள் பக்கம் கொடி
1 குற்றக்குறிப்பாணை
2 விளக்கம்
3 பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வினாப்படிவம்
4 விசாரணை அலுவலர் நியமனம்
5.

விசாரணையின்போது பதியப்பட்ட வாக்குமூலங்கள்
6 விசாரணை  அறிக்கை
7 விசாரணை அறிக்கையின் மீது கூடுதல் விளக்கம் கோரப்பட்டது
8 கூடுதல் விளக்கம்
9 இறுதி ஆணை
10 மேல்முறையீடு
11 அரசின் உத்தேச தண்டனை
12 உத்தேச தண்டனை மீது குற்ற அலுவலரின் விளக்கம்
13 பணி பற்றிய விவரம்
14.

தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆணை              
15.

ஓய்வு பெற அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ஆணை / ஓய்வு பெற அனுமதித்த ஆணை
6 தற்காலிக பணி நீக்கம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்ட ஆணை
17 உடன் குற்ற அலுவலர்கள் குறித்த விவரம்
18 குற்றச்சாட்டுக் குறிப்பாணை பின் இணைப்பு III- இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள்