பதவி உயர்வுக் குழுவின் கூட்டம்

* நடந்து முடிந்தவை (Old) - DPC meetings conducted before the issue of amendment to Regulation 16(C) of the TNPSC Regulations, 1954 vide G.O.Ms.No.125 P & AR (M) Department dated 13.11.2020.

** நடந்து முடிந்தவை (New) - DPC meetings conducted after the issue of amendment to Regulation 16(C) of the TNPSC Regulations, 1954 vide G.O.Ms.No.125 P & AR (M) Department dated 13.11.2020.