அண்மையில் முடிவுற்ற தேர்வுகளின் வினா மற்றும் விடைகளை காண இங்கே சொடுக்கவும்

முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாட்கள்

Name of the Examination Name of the Subject Year Download
Assistant Public Prosecutor Gr.II (16.06.2012) Law Paper - I 2012 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II(16.06.2012) Law Paper - II 2012 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II(17.06.2012) Law Paper - III 2012 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II(17.06.2012) Law Paper - IV 2012 View
Group - I (Preliminary) General Knowledge 2011 View
Group - I (Main) General Studies - Paper - 1 2011 View
Group - I (Main) General Studies - Paper - 2 2011 View
Combined Sub-ordinate Service Examination - I General Knowledge with General Tamil 2011 View
Combined Sub-ordinate Service Examination - I General Knowledge with General English 2011 View
Group-IV - Differently Abled Persons General Knowledge with General English 2011 View
Group-IV - Differently Abled Persons General Knowledge with General Tamil 2011 View
Village Administrative Officer (VAO) General Knowledge with General English 2011 View
Village Administrative Officer (VAO) General Knowledge with General Tamil 2011 View
Group-I (B) Assistant Commissioner in HR&CE General Knowledge with General Tamil 2011 View
Group-I (B) Assistant Commissioner in HR&CE General Knowledge with General English 2011 View
Combined Engineering Service Examination Electrical and Instrumentation Engineering 2008 View
Combined Engineering Service Examination Textile Engineering 2008 View
Combined Engineering Service Examination Mechanical and Production Engineering 2008 View
Combined Engineering Service Examination Civil Engineering 2008 View
Combined Engineering Service Examination Chemical Engineering 2007 View
Others
Assistant Editor General Knowledge 2011 View
Assistant Geologist in Geology and Mining Sub-ordinate Service Geology 2007 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II Law Paper - I 2011 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II Law Paper - IV 2011 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II Law Paper - II 2011 View
Assistant Public Prosecutor Gr.II Law Paper - III 2011 View
Assistant Surgeon (Dental) Dental Medicine 2010 View
Assistant Surgeon (SQE) Medical Science 2007 View
Curator & Asst. Curator Botany 2010 View
Curator & Asst. Curator Geology 2010 View
Curator & Asst. Curator Chemistry 2010 View
Curator & Asst. Curator Zoology 2010 View
Curator & Asst. Curator Geology 2010 View
Curator & Asst. Curator History 2010 View
Curator & Asst. Curator Ancient History and Archaeology 2010 View
Curator & Asst. Curator Zoology 2010 View
Curator & Asst. Curator Indian History 2010 View
Curator & Asst. Curator Anthropology 2010 View
Curator & Asst. Curator Anthropology 2010 View
Curator & Asst. Curator Sanskrit 2010 View
Curator & Asst. Curator Sanskrit 2010 View
Dairy Assistant Dairying 2011 View
Drugs Inspector Pharmacy / Pharmaceutical Science 2009 View
Forest Apprentice General Knowledge with General Tamil 2011 View
Forest Apprentice General Knowledge with General English 2011 View
General Foreman and Technical Assistant Automobile Engineering 2011 View
General Foreman and Technical Assistant Mechanical and Production Engineering 2011 View
Health Officer Social and Preventive Medicine (Degree Std.) 2011 View
Hostel Superintendent cum Physical Training Officer Physical Education 2011 View
Junior Assistant, Computer cum Vacine Store Keeper & Store Keeper in Forensic Science Dept. Architecture 2009 View
Labour Officer Social Science and Labour Law 2011 View
Librarian in the Civil Service Training Institute Bhavanisagar Library Science 2007 View
Mass Interviewer Home Science 2011 View
Mass Interviewer Social Work 2011 View
Mass Interviewer Economics 2011 View
Rehabilitation Teacher Speech Pathology and Audiology 2011 View
School Assistant Physics 2010 View
School Assistant Zoology 2010 View
School Assistant Botany 2010 View
School Assistant Mathematics 2010 View
School Assistant English Language and Literature 2010 View
School Assistant Home Science 2010 View
School Assistant Tamil Language and Literature 2010 View
Scientific Assistant Gr.II Botany 2010 View
Scientific Assistant Gr.II Zoology 2010 View
Scientific Assistant Gr.II Chemistry 2010 View
Scientific Assistant Gr.II Forensic Science 2010 View
Scientific Assistant Gr.II Microbiology 2010 View
Scientific Assistant Gr.II Bio-Chemistry 2010 View
Special Assistant in DVAC General Knowledge with General Tamil 2011 View
Special Assistant in DVAC General Knowledge with General English 2011 View
Statistical Assistant & Block Health Statistician Statistics 2011 View
Statistical Assistant & Block Health Statistician Mathematics 2011 View
Statistical Assistant & Block Health Statistician Statistics 2011 View
Statistical Assistant & Block Health Statistician Mathematics 2011 View
Veterinary Assistant Surgeon Veterinary Science 2008 View
Veterinary Assistant Surgeon Veterinary Science 2010 View