செய்தி வெளியீடுகள்

Date Press Release
22.12.2017 Publication of OT for the post of Assistant Director of
Industries and Commerce (Industrial Co-operatives)View
View
21.12.2017 CCSE-IV (GROUP-IV)-submission of online application 20.83 lakh received.View View
19.12.2017 CCSE-IV (GROUP-IV)-last date for submission of online application 19.5 lakh received.View View
15.12.2017 CCSE-IV (GROUP-IV)-last date for submission of online application extended up to 20.12.2017.View View
07.12.2017 Publication of CV/MWE for the following posts
 • Assistant Commissioner in TN HR&CE Administration Department- MWE
 • Professor of Radiology Physics - CV-I
 • Superintendent and Psychologist - CV- II
View
View
05.12.2017 Publication of CV/OT for the following posts
 • Junior Inspector of Co-operative Societies (OT-II)
 • Executive Officer, Grade -III - Phase -II (CV)
 • Assistant Director of Industries and Commerce Phase -II (CV)
 • Posts of Geologist and Assistant Geologists Phase -II (CV)
View
View
04.12.2017 தொகுதி IV தவறுதலாக தேர்வுக் கட்டணச்சலுகை கோரி தேர்வுக்கட்டணம் செலுத்தாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புView View
27.11.2017 Publication of CV for the following posts
 • Combined Civil Services - II (Group II Mains) - Phase -II
 • Executive Officer, Grade -IV - Phase -II
View
View
22.11.2017 Publication of CV for the post of Assistant Agricultural
OfficerView
View
22.11.2017 Publication of OT for the post of Superintendent in Garments & Holdall Making Unit, VelloreView View
07.11.2017 Common Examination for Group IV services and V.A.O. - Explanation.View View
02.11.2017 Common Examination for Group IV services and V.A.O.View View
27.10.2017 Publication of CV/OT for the following Posts
 • Assistant Director of Industries and Commerce - CV-I
 • Executive Officer Grade-IV (Group-VIII Services) - CV-I
 • Assistant Jailor -OT
View
View
10.10.2017 Publication of CV/OT for the following Posts
 • Geologist & Assistant Geologist - CV-I
 • Jailor - OT
 • Assistant Director of Handlooms -OT
 • Junior Scientific Officer -OT
 • Junior Inspector of Co-operative Societies -OT
View
View
10.10.2017 Special Instruction to candidates appearing for Group-I Main Written ExaminationView View
03.10.2017 Publication of CV - Posts of Assistant Jailor (Phase-IV) and Social Case Work Expert (Phase-II)View View
27.09.2017 Publication of CV - Posts of Tester and Assistant Tester (Phase-IV), Hostel Superintendent (Phase-I) and Assistant Works Manager in the Government Press (Phase-I)View View
27.09.2017 Publication of CV - Posts included in Combined Civil Services Examination-II (Group II Services) (Phase-I)View View
18.09.2017 Publication of CV - Post of Jailor in Tamil Nadu Jail Service,2013-2015 (Phase-II)View View
23.08.2017 Publication of CV and OT List - Posts of Asst Jailor in Prison Dept(III Phase)- Sub.Inspector of Fisheries & Foreman(Marine) (OT) -Supdt in Garments and Holdall Making Unit(IV Phase)View View
21.07.2017 Publication of Preliminary Results - Posts included in Group-I Services View View
20.07.2017 Publication of CV List - Sub.Inspector of Fisheries & Foreman(Marine) (II Phase) View View
13.07.2017 Publication of CV List - - Asst.Jailor(II Phase) & Tester & Asst.Tester(III Phase)View View
15.06.2017 Publication of CV List - I - Sub Inspector of Fisheries & ForemanView View
14.06.2017 Publication of CV List - IV - Jr. Inspector of Co-operative Societies included in Combined Civil Services Exam-III (Grp-III-A)View View
23.05.2017 Publication of Results - JSO (CV-II) View View
12.05.2017 Publication of Results - Grp-I(Main) (CV-I)View View
10.05.2017 Combined Civil Services Examination-II (Group-IIA Services) (Non-interview posts) 2014 – 2015 and 2015-2016 - II Phase of Counselling - Reg View View
27.04.2017 Publication of Results - Assistant Jailor (CV-I) - Reg. View View
24.04.2017 Publication of Results - JSO (CV-I), BHS(OT), JICS(CV-V) - Reg.View View
07.03.2017 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தனது 25.11.2016 நாளிட்ட அறிவிக்கை எண்கள் 21/2016 மற்றும் 22/2016 மூலம் முறையே செயல் அலுவலர் – நிலை III மற்றும் செயல் அலுவலர் – நிலை IV ஆகிய பதவிகளுக்கான அறிவிக்கைகளை வெளியிட்டிருந்தது View View