தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் வெளியிடும் ஆண்டு அறிக்கைகள் பின்வருமாறு.

வருடாந்திர அறிக்கையைப் பார்க்க ஆண்டைத் தேர்வுசெய்யவும்குறிப்பு : 1931-1932, 1942-1943, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 மற்றும் 1972-1973 ஆண்டுகளுக்கான ஆண்டறிக்கைகள் மேலே கொடுக்கப்படவில்லை.