தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய அலுவலக ஆணைகள்

தேர்வாணைய செயல்முறை விதிகள், விதி 21ன் படி, தேர்வாணையம், பணி நியமனம், இதர தேர்வாணைய செயல்பாடுகள், அலுவலக நிர்வாகம் ஆகியன தொடர்பான செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அவ்வப்பொழுது அலுவலக ஆணைகளை வெளியிடுகிறது. தேர்வாணையத்தின் பல செயல்திறன் மிக்க வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாக தேர்வாணைய அலுவலக ஆணைகள் கீழ்கண்டவாறு வெளியிடப்படுகின்றன.

அலுவலக ஆணைகளில் காணப்படும் ஆண்பால் சொற்கள் தேவைப்படும் இடங்களில் பெண்பால் / மூன்றாம் பாலினத்தவர்களையும் குறிக்கும்.

O.O No. Subject
Office Order No. 1 Office Procedure – Hoisting of National Flag - Superseded in O.O. No. 114.
Office Order No. 2 Telephones – Tamil Nadu Public Service Commission – Duty hours of Telephone Operators -Superseded in O.O. No. 137
Office Order No. 3 Office Procedure – Tamil Nadu Public Service Commission – Submission of Weekly Arrear Lists - Obsolete
Office Order No. 4 Establishment – Tamil Nadu Public Service Commission - Office Procedure – Maintenance of Diary by the Staff - Superseded in O.O. No. 161
Office Order No. 5 Office Procedure – Indian Postal Orders and Demand Drafts received in the Office – Removal, Transmission and Encashment – Procedure - Superseded in O.O. No. 155
Office Order No. 6 Establishment – Tamil Nadu Public Service Commission – Entry of unauthorised Persons into the Office – Prevention – Photo ID Cards to the Staff – Instructions to Receptionist – Superseded in O.O. No. 109
Office Order No. 7 Office Procedure – Tappals – Receiving, Opening, Numbering and Distribution Procedure - Superseded in O.O. No. 178
Office Order No. 8 Examinations – Payment of Remuneration and providing Lunch and Refreshment to Examiners/ Experts - Superseded in O.O. No. 78
Office Order No. 9 Personnel Department – T.N.P.S.C. - Procedure to be followed while applying and availing various kinds of leave by the staff – Instructions - Superseded in O.O. No. 146
Office Order No. 10 Tamil Nadu Public Service Commission – Officers and Staff – Payment of Conveyance Charges / Refreshment Charges - Revised and Reissued in O.O. No. 68
Office Order No. 11 Office Procedure – TNPSC – Submission of Notes and Drafts by the staff – Instructions - Superseded in O.O. No. 177
Office Order No. 12 Office Procedure – Accounts Branch – Preparation of Pay Bills, Maintenance of all Accounts Registers, Disbursement of Cash, etc. – Procedure - Revised and Reissued - Superseded in O.O. No. 155
Office Order No. 13 Establishment – Tamil Nadu Public Service Commission – Office Procedure – Maintenance of Movement Register in the Section - Obsolete
Office Order No. 14 Personal Registers – Submission to Officers for Checking – Instruction - Issued - Superseded in O.O. No. 128
Office Order No. 15 Tamil Nadu Public Service Commission – List of Subject files – Period of Retention - Superseded in O.O. No. 179
Office Order No. 16 Disciplinary Cases referred to the Commission by Government – Certain Instructions - Superseded in O.O. Nos. 140 and 142
Office Order No. 17 Personnel Department – Tamil Nadu Public Service Commission – Members of Staff – Punctuality in Attending Office – Instructions - Superseded in O.O. No. 151
Office Order No. 18 Tamil Nadu Public Service Commission – Personal Files - Self Assessment Report – Furnishing of by the Officers (Group ‘A’ and ‘B’ Officers) – Maintenance of Record Sheets - Superseded in O.O. No. 152
Office Order No. 19 Establishment – Tamil Nadu Public Service Commission – Maintenance of Office Library - Superseded in O.O. No. 148
Office Order No. 20 Personnel Department – Tamil Nadu Public Service Commission – Liaison Wing - Superseded in O.O. No. 156
Office Order No. 21 Establishment - Tamil Nadu Public Service Commission – Circulating Files to the Commission -Designating Members by their Initials -Superseded in O.O. No. 184
Office Order No. 22 Tamil Nadu Public Service Commission - Office Procedure - Circulation Of Papers to Commission -Instructions - Superseded in O.O. No. 184
Office Order No. 23 Tamil Nadu Public Service Commission – Office Procedure Maintenance of Stock Files in the Sections – Instructions - Superseded in O.O. No. 138
Office Order No. 24 Office Procedure – Discontinuance of the usage of Service Postage stamps – Adoption of Mass Mailing System and Use of Franking Machine – Instructions Issued - Superseded in O.O. No. 157
Office Order No. 25 Special Reference – Special Instructions given by Chairperson and References marked as Special References – To be entered in Special Register – Submission of Special Register for Weekly Review of Secretary - Instructions – Office Order – Issued - Superseded in O.O. No. 139
Office Order No. 26 Examinations and Selections – Instructions issued – Preliminary, Main Written Examination and Oral Test, Departmental Examinations – Scrutiny of applications – Revised and Re-issued - Superseded in O.O. No. 59
Office Order No. 27 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services - Marks obtained at the Written and Oral Test – Communication to Candidates - Superseded in O.O. No. 124
Office Order No. 28 Recruitment (Direct) – State and Subordinate Services – Reserve List - Guidelines Issued - Superseded in O.O. No. 134
Office Order No. 29 Publication of Commission’s Advertisements/ Notifications – Procedures to be followed in Publication - Superseded in O.O. No. 91
Office Order No. 30 Office Procedure – Telegrams and Local Letters – issue of Telegrams from the Commission’s Office under the Credit Account System – Despatch of Local Letters - Instructions - Superseded in O.O. No. 157
Office Order No. 31 Office Procedure – Submission of Files – Only one note file to be maintained for a main file – Order Issued - Superseded in O.O. No. 177
Office Order No. 32 Establishment – Tamil Nadu Public Service Commission – Surprise Inspection Team to the office during Early Morning and Night Hours and on Holidays to check up whether the watchmen on duty do their duty properly - Obsolete
Office Order No. 33 Examinations and Selections – Debarment for the Malpractices committed by the Candidates – Procedures - Superseded in O.O. No. 122
Office Order No. 34 Recruitment – Examinations - Competitive – Norms for fixing Examination Centres for the conduct of Written Examinations - Superseded in O.O. No. 90
Office Order No. 35 Tamil Nadu Public Service Commission – Inspection of the Office by the Under Secretaries – Instructions Issued - Obsolete
Office Order No. 36 Office Procedure – Tamil Nadu Public Service Commission – Staff working on Holidays and in Late Hours – Instructions - Superseded in O.O. No. 101
Office Order No. 37 Office Procedure - Tamil Nadu Public Service Commission - Giving effect to change in Policy or New Policy - Regarding - Superseded in O.O. No. 149
Office Order No. 38 Personnel Department - Tamil Nadu Public Service Commission – Marking of Files, etc., to the Commission - Superseded in O.O. No. 153
Office Order No. 39 Tamil Nadu Public Service Commission - Typewriters - Maintenance - Instructions - Superseded in O.O. No. 160
Office Order No. 40 Recruitment (Direct) – Reservation of Vacancies and Concessions for Destitute Widows – Instructions Issued - Obsolete
Office Order No. 41 Examinations - Competitive - Various Examinations - Conducted by the Commission - Disposal of Unused Question Papers - Destruction of Question Paper Packet Wrappers - Procedures to be Followed - Superseded in O.O. No. 129
Office Order No. 42 Tamil Nadu Public Service Commission – Use of Lift – Reduction of Power Consumption – Instructions Issued - Superseded in O.O. No. 159
Office Order No. 43 Recruitment (Direct) – Selection Intimation to Candidates – Revision of Format of Selection Memorandum – Office Order Issued - Superseded in O.O. No. 182
Office Order No. 44 Rules – Relaxation Cases – Maintenance and Submission of Register by each Department – Instructions Issued - Superseded in O.O. No. 136
Office Order No. 45 பணியாளர் துறை – சம்பள உயர்வு வழங்குவதற்கான நடைமுறை – திருத்தி வெளியிடப்படுகிறது.
Office Order No. 46 Recruitment – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Furnishing of Statistics of Recruitments to Government – Instructions Issued - Superseded in O.O. No. 180
Office Order No. 47 Tamil Nadu Public Service Commission – Office Procedure – Circulation of Papers to the Commission – Instructions - Superseded in O.O. No. 184
Office Order No. 48 தமிழ்நாடு அரசிதழ் – கூர்ந்தாய்வு செய்தல் மற்றும் பணிந்தனுப்புதல் – நடைமுறைகள் - Superseded in O.O. No. 168
Office Order No. 49 தேர்வுகள் – போட்டித் தேர்வுகள் / துறைத் தேர்வுகள் – விண்ணப்பங்களுக்குப் பதிவெண்கள் அளித்தல் – நடைமுறைகள் - Obsolete
Office Order No. 50 மிதிவண்டிகள் – தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் – அலுவலக மிதிவண்டிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - அலுவலக நடைமுறை - Obsolete
Office Order No. 51 Recruitment (Direct) – Selection Intimation to Candidates – Revision of Format of Selection Memorandum - Superseded in O.O. No. 182
Office Order No. 52 Recruitment (Direct) –Tamil Nadu State and Subordinate Services – Marks obtained at the Written and Oral Test – Communication to Candidates – Instructions - Superseded in O.O. No. 124
Office Order No. 53 ஆட்சி மொழி – தமிழ் – தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய அலுவலகத்தின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் ஆட்சி மொழியிலேயே தீவிரமாக செயற்படுத்துதல் – திருத்தி வெளியிடப்படுகிறது.
Office Order No. 54 Disciplinary Cases – Marking of Files – Procedure to be Followed – Instructions – Issued - Superseded in O.O. No. 141
Office Order No. 55 தேர்வுகள் - போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் துறைத் தேர்வுகள் – வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைத்தாள்களைத் தேர்வு மையங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல ஒப்பந்த ஊர்திகளைப் பயன்படுத்துதல் – நடைமுறைகள் - அலுவலக ஆணை வெளியிடப்படுகிறது - Obsolete
Office Order No. 56 Disciplinary Cases – Marking of Files – Procedure to be Followed – Instructions - Superseded in O.O. No. 141
Office Order No. 57 Examination – Payment of Remuneration to Examiners/ Experts – Formulation of Syllabus, Question Paper Setting, Moderation of Question Papers – Instructions - Superseded in O.O. No. 78
Office Order No. 58 Examinations – Departmental Examinations – Malpractice Committed by the Candidates – Procedure for Dealing with the Cases – Issued - Superseded in O.O. No. 176
Office Order No. 59 Examinations and Selections – Instructions Issued – Preliminary, Main Written Examination – Scrutiny of Applications – Prima-facie Check (Mode –II) - Revised and Re-issued - Superseded in O.O. No. 121
Office Order No. 60 Examinations and Selections – Instructions Issued – Preliminary, Main Written Examination and Oral Test, Departmental Examinations – Scrutiny of Applications – Thorough Scrutiny (Mode-I) – Revised and Reissued - Superseded in O.O. No. 121
Office Order No. 61 Examinations and Selections – Instructions Issued – Preliminary, Main Written Examination – Scrutiny of Applications – Prima-facie Check Mode-II - Superseded in O.O. No. 121
Office Order No. 62 Tamil Nadu Public Service Commission - DPD-A section - Report of the O & M Cell - Bifurcation of the Subject dealt with by the DPD-A section - Superseded in O.O. No. 154
Office Order No. 63 Examinations and Selection – Instructions Issued – Preliminary – Main Written Examination – Scrutiny of Applications – Prima facie Check - Mode II - Superseded in O.O. No. 121
Office Order No. 64 Disciplinary Cases – Implementation of ‘O & M’ Study Team Recommendation No. 21 – Fixing Work Norms to each section dealing with the Disciplinary Cases – Issue of Office Order – Regarding - Superseded in O.O. No. 140
Office Order No. 65 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Marks obtained in the Written Examination and Oral Test – Communication to Candidates - Superseded in O.O. No. 124
Office Order No. 66 Tamil Nadu Public Service Commission – Government Tapal – Procedure for Circulating the Government Tapals - Superseded in O.O. No. 178
Office Order No. 67 Publication of Commission’s Advertisements / Notifications – Procedures to be followed in Publication - Regarding - Superseded in O.O. No. 91
Office Order No. 68 Tamil Nadu Public Service Commission – Officers and Staff – Payment of Conveyance Charges – Refreshment Charges - Revised and Re-issued in O.O. No. 76
Office Order No. 69 Personnel Department – Tamil Nadu Public Service Commission - Staff Members – Request for issuing of ‘No Objection Certificate’ to apply for Direct Recruitment to other Posts, etc. – Procedures to be Followed - Instructions Issued - Superseded in O.O. No. 145
Office Order No. 70 Recruitment (Direct) – Scrutinizing of OMR Applications - Decisions to be taken on giving benefits to candidates taking into account the claims and production of copies of documents with the applications - Superseded in O.O. No. 121
Office Order No. 71 Tamil Nadu Public Service Commission – Delay to be avoided in Attending of Urgent Matters – Court Matters – Grievance of the petitioners, etc., - More Efforts put forth at each Level for Prompt Action Instructions – issued - Regarding - Superseded in O.O. No. 147
Office Order No. 72 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் - அலுவலகப் பொருட்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக – அலுவலக ஆணை வெளியிடப்படுகிறது- Superseded in O.O. No. 159
Office Order No. 73 Tamil Nadu Public Service Commission - Payment of Wages to the Mazdoors - Prompt and Time Bound Action - Instruction - Office Order Issued - Regarding - Obsolete
Office Order No. 74 Tamil Nadu Public Service Commission - In meeting the Expenses towards Legal Matters - Prompt Action - Instruction - Superseded in O.O. No. 147
Office Order No. 75 TNPSC - Establishment, Online Enquiry Counter -Orders - Regarding - Obsolete
Office Order No. 76 TNPSC - Officers and Staff - Payment of Conveyance Charges - Refreshment Charges - Revised and Re-issued.
Office Order No. 77 Examinations - Departmental Examinations -Malpractice committed by Candidates - Procedure for Dealing with the Cases - Superseded in O.O. No. 176
Office Order No. 78 CONFIDENTIAL
Office Order No. 79 TNPSC - Officers and Staff - Payment of Conveyance Charges - Refreshment Charges - Issued.
Office Order No. 80 Examinations and Selections - Debarment for the Malpractices committed by Candidates - Procedure - Superseded in O.O. No. 122
Office Order No. 81 CONFIDENTIAL - Superseded
Office Order No. 82 Not issued
Office Order No. 83 Not issued
Office Order No. 84 Not issued
Office Order No. 85 CONFIDENTIAL- Superseded
Office Order No. 86 Recruitment - Competitive Examinations - Norms for fixing of Examination Centres for the conduct of Written Examinations for more than one day - Superseded in O.O. No. 90
Office Order No. 87 CONFIDENTIAL - Superseded
Office Order No. 88 Tamil Nadu Public Service Commission – Personal Files - Self Assessment Report – Furnishing by the Officers (Group ‘A’ and ‘B’ Officers) – Maintenance of Record Sheets - Superseded in O.O. No. 152
Office Order No. 89 TNPSC - Legal Cell Department – Court Cases and Writ Appeals to be filed before the Courts - Instructions to be Followed - Office Order Issued - Superseded in O.O. No. 147
Office Order No. 90 Recruitment (Direct) – Examinations – Norms for fixing Examination Centres for the conduct of Written Examinations – Revised and Re-issued - Superseded in O.O. No. 130
Office Order No. 91 Publication of Commission’s Advertisements/ Notifications – Procedures to be followed in Publication - Superseded in O.O. No. 150
Office Order No. 92 பணியாளர் துறை – தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் – அலுவலர்கள் / பணியாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய அல்லது நேர் செய்ய வேண்டிய நிலுவைத் தொகையினை செலுத்தவோ / நேர் செய்யவோ ஏதுவாக “பணியாளர் துறை” தொடர்புடையக் கோப்பினை முன்னதாகவே சமர்ப்பித்து சரி செய்தல் - தொடர்பாக.
Office Order No. 93 Tamil Nadu Public Service Commission - Procedure to be followed in Submission of Agenda for Commission’s Meetings – Instructions Issued-Regarding - Superseded in O.O. No. 149
Office Order No. 94 Personnel Department - Tamil Nadu Public Service Commission – Cadre Policy – Procedure to be followed during Postings and Transfers in the Commission’s Office - Regarding - Superseded in O.O. No. 125
Office Order No. 95 Establishment - Tamil Nadu Public Service Commission – Supply of Uniforms to Drivers, Office Assistants, Duffadors, Watchmen, Sweepers and Sanitary Workers – Supply and Maintenance in the Stock Register – Instructions Issued – Regarding - Superseded in O.O. No. 167
Office Order No. 96 CONFIDENTIAL - Superseded
Office Order No. 97 Printing and supply of Examination materials such as OMR Answer sheets, Covers and Purchase of Stationery Items - Online Application and Registration System (OARS), Computer Based Test (CBT) - Clearance of Waste Papers - Scanning of OMR Answer Sheets - Calling of Tenders - Procedure to be followed for issue of Open Tender Notice - Formation of Committee - Regarding - Superseded in O.O. No. 111
Office Order No. 98 Examinations and Selections – Debarment for the Malpractices committed by the Candidates – Procedures – Issuance of - Superseded in O.O. No. 122
Office Order No. 99 Office Order – Statement of Qualification-cum-Marks OMR format to be placed before the Interview Board for the Oral Tests for Various Recruitments – Modified – Issuance – Regarding - Superseded in O.O. No. 133
Office Order No. 100 Office Order – Direct Recruitment - State and Subordinate Services - Conduct of Oral Test - Constitution of Interview Boards and Shuffling Procedure to be Followed - Revised and Re-issued – Regarding - Superseded in O.O. No. 133
Office Order No. 101 Office Procedure – Tamil Nadu Public Service Commission – Staff Working on Holidays and in Late Hours – Instructions - Superseded in O.O. No. 137
Office Order No. 102 Tamil Nadu Public Service Commission - Rules and Notification Department – Grouping of Examinations for Direct Recruitment to Technical Posts in Tamil Nadu State and Subordinate Services - Instructions - Issued - Regarding.
Office Order No. 103 Office Order – Consolidated Calendar of Events (scheduled tentatively) during every Fortnight – Procedure to be Followed – Issuance of Office Order – Regarding - Superseded in O.O. No. 143
Office Order No. 104 Office Procedure – Tamil Nadu Public Service Commission – Selection of Candidates for various posts through Departmental Promotion Committee – Procedure to be followed for Closing of Selection Files – Issuance of Office Order – Regarding - Superseded in O.O. No. 154
Office Order No. 105 Office Order – Bonafide Certificate to be uploaded by the Ex-Servicemen selected for Certificate Verification and Prescribed Experience claimed by the Candidates – Instructions issued – Regarding - Superseded in O.O. No. 181
Office Order No. 106 Office Procedure – Certificate to be obtained from the Departmental Representatives and Experts regarding the Candidates attending the Oral Test – Instructions – Issuance of Office Order – Regarding - Superseded in O.O. No. 133
Office Order No. 107 TNPSC – Office Procedure – Receiving Disciplinary Cases from the Government – Views of the Commission to be Communicated to the Government– Procedure to be Followed – Office Order – Issuance – Regarding - Superseded in O.O. Nos. 140 and 142
Office Order No. 108 Office Order – Bonafide Certificate to be uploaded by the Ex-Servicemen selected for Certificate Verification and Prescribed Experience claimed by the Candidates – Instructions Issued – Regarding - Superseded in O.O. No. 181
Office Order No. 109 Tamil Nadu Public Service Commission – Office Orders – Liaison Wing - Reception – Regulating the entry of outsiders into the office – Instructions to staff attached to Reception – Adoption of new Computerised Data Management of Visitor’s Register and Issuance of visitor’s pass with QR code system - Superseded in O.O. No. 126
Office Order No. 110 Tamil Nadu Public Service Commission – Office Orders – Online Certificate Verification – Certain Instructions - Issuance of Office Order – Regarding - Superseded in O.O. No. 123
Office Order No. 111 Tamil Nadu Public Service Commission – Office Procedure – Calling of Tenders – Procedure to be followed for Issue of Open Tender Notice – Formation of Committees - Role of various sections with regard to Vendor Management - Superseded in O.O. No. 158
Office Order No. 112 Officer Order - Marking of Files to the Commission in connection with the Surprise Inspection of Examination Centres / Halls by Chairman and Members of the Commission – System to be Followed – Regarding.
Office Order No. 113 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Modification in the Number of Vacancies at any Stage of the Recruitment – Regarding.
Office Order No. 114 Office Order – Strict Compliance with the Provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 – Revised and Re-issued.
Office Order No. 115 Office Order – Uploading of Scanned Images of Documents in support of Claims made in the Online Application – Window Period Prescribed – Regarding.
Office Order No. 116 CONFIDENTIAL
Office Order No. 117 CONFIDENTIAL
Office Order No. 118 CONFIDENTIAL
Office Order No. 119 CONFIDENTIAL
Office Order No. 120 CONFIDENTIAL
Office Order No. 121 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Application Scrutiny-cum-Onscreen and Physical Certificate Verification – Instructions – Regarding.
Office Order No. 122 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Malpractices Committed by the Candidates – Imposition of Debarment – Procedure – Regarding.
Office Order No. 123 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Onscreen / Physical Certificate Verification – Instructions – Regarding.
Office Order No. 124 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Marks obtained in the Written Examination and/or Oral Test - Communication to Candidates – Regarding - Obsolete
Office Order No. 125 Norms Governing Postings / Transfers and Deputations within the Commission’s Office – Regarding.
Office Order No. 126 Reception – Regulating the Entry of Outsiders into the Commission’s Office Premises – Adoption of Computerised Data Management of Visitor’s Pass with QR Code – Regarding.
Office Order No. 127 Correspondence between the Commission’s Office and Applicants / Candidates and Other Individuals – Instructions – Regarding - Superseded in O.O. No. 171
Office Order No. 128 Personal Register, Tappal Register, Reminder Diary, Call Book, Periodical Register, Stock Files, Other Registers – Submission to Officers for Checking – Instructions – Regarding.
Office Order No. 129 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Examinations – Disposal of Unused Question Papers and Destruction of Question Paper Packet Wrappers – Procedures to be Followed – Regarding.
Office Order No. 130 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Written Examinations and CBT– Norms for Determination of Examination Centres for the Conduct of Written Examinations – Regarding.
Office Order No. 131 Competitive Examinations / Departmental Examinations – Objective Type and Descriptive Type Examinations – Candidate’s Seating Arrangement and Entry Time of the Candidates - Regarding.
Office Order No. 132 Competitive Examinations / Departmental Examinations – Deputation of Officers / Staff for Inspection Duty at District Level Taluk Level / Venue Level and Truck Duty / Van Duty – Procedure to be Followed – Regarding.
Office Order No. 133 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Conduct of Oral Test – Placement of the Statement of Qualification-cum-Mark Sheet before the Oral Test Board, Constitution of Oral Test Boards, Shuffling and Other Procedures to be Followed – Regarding.
Office Order No. 134 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Drawal of Reserve List - Guidelines – Regarding.
Office Order No. 135 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Post – Oral Test Procedures – Display of Candidates’ Marks and Drawal of Selection List and Reserve List, Forwarding of Approved List of Selected Candidates to the Government / Head of Department / Appointing Authorities - Commission’s Approval – Regarding.
Office Order No. 136 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services - Maintenance of Relaxation Register – Instructions – Regarding.
Office Order No. 137 Officers / Staff Working beyond Office Hours (Early / Late) and on Holidays – Instructions – Regarding.
Office Order No. 138 Maintenance of Stock Files – Instructions – Regarding.
Office Order No. 139 Special References – To be Entered in Special Register - Instructions – Regarding - Superseded in O.O. No. 178
Office Order No. 140 Disciplinary Cases referred to the Commission by the Government – Instructions – Regarding.
Office Order No. 141 Disciplinary Cases – Marking of Files – Procedure to be Followed – Instructions – Regarding.
Office Order No. 142 Disciplinary Cases referred by the Government – Views of the Commission to be Communicated to the Government – Procedure to be Followed – Regarding.
Office Order No. 143 Preparation of a Consolidated Fortnightly Calendar of Events (Tentative) – Procedure – Regarding.
Office Order No. 144 Closed Circuit Television Coverage of the Commission's Office - Purpose - Camera Type, Location, Coverage Area - Monitoring - Access to Data - Storage - Regarding.
Office Order No. 145 Staff of the Commission – Request for issuing of ‘No Objection Certificate’ to Apply for Direct Recruitment to Other Posts – Instructions- Regarding.
Office Order No. 146 Procedure to be Followed while Applying for and Availing various Kinds of Leave by the Staff of the Commission’s Office – Regarding.
Office Order No. 147 Legal Cell Department – Matters relating to Court Proceedings - Filing of Counter Affidavit – Action on Interim / Final Orders - Filing of Writ Appeal / Special Leave Petition / Review Petition – Approval of Files – Maintenance of Registers and Other Records – Appointment of Standing Counsel - Engagement of Senior Counsel – Remuneration to Standing Counsel / Senior Counsel – Review of Cases - Sections dealing with the Subject under Litigation - Regarding.
Office Order No. 148 Commission’s Office Library – Library Working Hours – Duties of Librarian – Purchase of Books, Periodicals, etc. – Library Usage – Preservation and Disposal of Books, Periodicals, etc. – e-Registers - Regarding.
Office Order No. 149 Commission’s Meetings – Convening - Placing of Matters before the Commission – Agenda - Conduct of Meeting – Follow-up Action – Regarding.
Office Order No. 150 Competitive Examinations – Publication of Commission’s Advertisements / Notifications / Results of Examinations in Newspapers / Commission’s Website – Regarding.
Office Order No. 151 Personnel Department – Staff of the Commission’s Office – Punctuality in Attending Office – Regarding.
Office Order No. 152 Personnel Department – Officers and Staff of the Commission’s Office - Self Assessment Report / Record Sheets - Regarding.
Office Order No. 153 Personnel Department – Marking of Files to Chairman and Members – Regarding.
Office Order No. 154 Departmental Promotion Department – Nature of Work – Disposal of Files - Regarding.
Office Order No. 155 Bills and Receipts Department - Preparation of Pay Bills / Other Bills – Income Tax Statement – Special Provident Fund – House Building Advance – Receipt of One Time Registration and Application Fees - Cheques / Demand Draft received in the Commission’s office – Custody of Cash – Regarding.
Office Order No. 156 Liaison Wing – Reception of Dignitaries visiting the Commission’s Office – Arranging for Accommodation and Conveyance for Chairman, Members and other Officers of the Commission, etc. – Regarding.
Office Order No. 157 Despatch of Articles of Correspondence - Mass Mailing System and Use of Franking Machine – Despatch through Messenger – Regarding.
Office Order No. 158 Tenders – Norms for Advertisement - Issue of Open Tender Notice and Limited Tender Notice (Quotations) – Scrutiny of Tenders - Vendor Management – Regarding.
Office Order No. 159 Commission’s Office – Utilities – Bills and Taxes thereof – Housekeeping, Issue of Identity Cards, etc. – Regarding.
Office Order No. 160 Vehicles and Machineries Department – Purchase and Maintenance – Hardware Policy - Training – Regarding.
Office Order No. 161 Office Procedure – Staff of the Commission’s Office - Maintenance of Diary – Regarding.
Office Order No. 162 CONFIDENTIAL
Office Order No. 163 CONFIDENTIAL
Office Order No. 164 CONFIDENTIAL
Office Order No. 165 CONFIDENTIAL
Office Order No. 166 CONFIDENTIAL
Office Order No. 167 Supply of Uniforms to the Drivers, Duffadars and Office Assistants in the Commission’s office – Maintenance of Stock Register – Regarding.
Office Order No. 168 தமிழ்நாடு அரசிதழ் (Tamil Nadu Government Gazette) - கூர்ந்தாய்வு செய்தல் மற்றும் பணிந்தனுப்புதல் நடைமுறைகள் – தொடர்பாக.
Office Order No. 169 Personnel Department – Procedures to be Followed for Temporary Promotion and Drawal of Regular Panel – Regarding.
Office Order No. 170 Personnel Department – Verification of Genuineness of the Certificates and Character / Antecedents of the Candidates – Appointed in the Commission’s office - Procedures to be Followed – Regarding.
Office Order No. 171 Proactive and Reactive Disclosure of Information – Transparency Index – Regarding.
Office Order No. 172 Competitive / Departmental (including Half-Yearly) Examinations - Duties and Responsibilities of Monitoring Committee - Before, During and After the Examination – Regarding.
Office Order No. 173 CONFIDENTIAL
Office Order No. 174 CONFIDENTIAL
Office Order No. 175 CONFIDENTIAL
Office Order No. 176 Departmental Examinations - Malpractices Committed by the Candidates – Procedure for Dealing with Cases – Regarding.
Office Order No. 177 Commission’s Office – Submission of Notes and Drafts – Procedure – Regarding.
Office Order No. 178 Tapals – Receipt, Acknowledgement and Distribution – Regarding
Office Order No. 179 Commission’s Office – Data Retention Policy – Regarding.
Office Order No. 180 Tamil Nadu Public Service Commission’s Annual Report – Union Public Service Commission’s Newsletter – Regarding.
Office Order No. 181 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Notification of Vacancies – Schedule of Events – Convening of Meetings, Agenda and Outcome – Publication of the Notification – Online Application - Certificate Verification - Regarding.
Office Order No. 182 Recruitment (Direct) – Tamil Nadu State and Subordinate Services – Format of Selection Memorandum, Declaration and endorsement formats relating to various instances during the time of Counselling – Regarding.
Office Order No. 183 Staff of the Commission’s Office – Training Programmes – Regarding.
Office Order No. 184 Commission’s Office – Delegation of Powers – Regarding.
Office Order No. 185 Tamil Nadu Public Service Commission’s Regulations, Rules of Procedure, Instructions to Applicants, Office Orders, Administrative Instructions and Circulars – Framing / Issue / Re-issue / Revision / Updation Thereof – Regarding.
Office Order No. 186 CONFIDENTIAL
Office Order No. 188 Personnel Department – Tamil Nadu Public Service Commission – Office Procedure – Maintenance of Movement Register in all Sections – Issued.
Office Order No. 189 பணியாளர் துறை – கோப்பு உயர் அலுவலர்களிடம் ஒப்படைக்கும்போது எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை - தொடர்பாக.
Office Order No. 190 Efforts to reduce time consumption in finalizing selection of Non-Oral Test / Oral Test Posts - Reg.
Office Order No. 191 Recruitment (Direct) - Tamil Nadu State and Subordinate Services - Format of Annual Planner - Reg.
Office Order No. 192 Tamil Nadu Public Service Commission - Appointments - Concurrence Department - Categorization of proposals - Seeking Commission's concurrence under the latter part of Regulation 16(b) and Regulations 17(1) - 17(3) of the Tamil Nadu Public Service Commission Regulations, 1954 and Special Rule 20(a)(iii) of the Tamil Nadu Ministerial Service Rules - Issuance of revised office order - Regarding.
Office Order No. 193 Recruitment (Direct) - Monitoring of the Criminal / Pending Court Cases against the Provisionally Selected Candidates - Procedures to be followed in Various Recruitments conducted by the Commission - Regarding.
Office Order No. 194 Defamation of the Chairman / Members / Secretary / Controller of Examinations / Staff of the Commission's Office, collectively or individually - By Individuals / Associations - By Word or Deed, By Imputation or Assertion - Action to be taken - Regarding.
Office Order No. 196 Tamil Nadu Subordinate services – Standard Operating Procedures – Formulated for smooth functioning of Competitive Examinations – Preliminary Examination / Written Examination of single stage / Main Written Examination – Regarding.
Office Order No. 198 Tamil Nadu Public Service Commission - Standard Operating Procedures for documents not produced by the candidates at the time of Onscreen Verification sending of SMS and e-mail – Regarding
Office Order No. 199 Social Media - Micro Blogging - Creation of Official ‘X’ (Formerly known as Twitter) Verified Account - Maintenance - Roles and Responsibilities - Do’s and Don’ts - Reg.