தலைமை கண்காணிப்பாளர்களுக்கான கையேடு

(பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட நாள் 24.12.2020)

தலைமைக் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான வழிமுறைகளைக் காணொலியில் காண இங்கு சொடுக்கவும்

Sl.No. PARTICULARS
1 INSTRUCTIONS TO CHIEF INVIGILATORS - OBJECTIVE TYPE EXAMINATIONS - CHENNAI CENTRE
2 INSTRUCTIONS TO CHIEF INVIGILATORS - OBJECTIVE TYPE EXAMINATIONS - MOFUSSIL CENTRES
3 INSTRUCTIONS TO CHIEF INVIGILATORS - DESCRIPTIVE TYPE EXAMINATIONS - CHENNAI CENTRE
4 INSTRUCTIONS TO CHIEF INVIGILATORS - DESCRIPTIVE TYPE EXAMINATIONS - MOFUSSIL CENTRES
5 DUTIES OF INVIGILATOR - OBJECTIVE TYPE EXAMINATIONS
6 DUTIES OF INVIGILATOR - DESCRIPTIVE TYPE EXAMINATIONS
7 ANNEXURE - II A - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY DRIVER - TRUCK DUTY
8 ANNEXURE - II B - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY POLICE - TRUCK DUTY
9 ANNEXURE - II C - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY TNPSC STAFF - TRUCK DUTY
10 ANNEXURE - II D - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY DRIVER - ESCORT VEHICLE
11 ANNEXURE - II E - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY POLICE - ESCORT VEHICLE
12 ANNEXURE - II F - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY TNPSC OFFICIAL - ESCORT VEHICLE
13 ANNEXURE - II G - FORMAT OF DIARY TO BE MAINTAINED BY REVENUE OFFICIAL - ESCORT VEHICLE
14 ANNEXURE - III - VIDEOGRAPHY PROTOCOL
15 ANNEXURE - IV - PACKING INSTRUCTIONS - OBJECTIVE TYPE EXAMINATIONS
16 ANNEXURE - V - PACKING INSTRUCTIONS - DECRTIPTIVE TYPE EXAMINATIONS
17 ANNEXURE - VI - FORMAT OF LABEL FOR PACKING - OBJECTIVE TYPE EXAMINATIONS
18 ANNEXURE - VII - FORMAT OF LABEL FOR PACKING - DESCRIPTIVE TYPE EXAMINATIONS
19 ADMISSIBLE EXPENDITURE
20 FORMAT OF REPORT TO BE FURNISHED BY THE CHIEF INVIGILATOR
21 SPECIAL INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
22 INSTRUCTION TO THE CHIEF INVIGILATORS REGARDING CROSS CHECKING OF QUESTION BOOKLET SERIES NUMBERS
23 INSTRUCTIONS REGARDING VERIFICATION OF QUESTION BOOKLET SERIAL NUMBERS BY CHIEF INVIGILATORS
24 INSTRUCTIONS REGARDING VERIFICATION OF QUESTION BOOKLET SERIAL NUMBERS BY INVIGILATORS
25

INSTRUCTIONS REGARDING RATE OF REMUNERATION AND EXPENDITURE FOR MOFUSSIL CENTRE AND CHENNAI CENTRE.

Type of Examination Mofussil Centre(s) Chennai Centre
Objective Type -Mass Exam Single Session Both Sessions Single Session Both Sessions
Objective Type - Small Exam Single Session Both Sessions Single Session --
Descriptive Type Exam -- Both Sessions Single Session Both Sessions
26 CANDIDATES REPRESENTATION FORMAT


DEPARTMENTAL EXAM ( DRAFT FORMATS )

1 FORMS 1 TO 8 (Except 5, 5A and 6)
2 FORM NO.5 AND FORM NO.5A
3 FORM NO.6