பின்வரும் இனங்களின் பட்டியல் அறிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரைகள் காண்க

  • Scheduled Castes
  • Scheduled Tribes
  • Most Backward Classes
  • Denotified Communities
  • Backward Classes
  • Backward Classes Muslims