தேர்வு மற்றும் பணிக்குறியீட்டு எண்கள்

NAME OF THE EXAMINATION / SERVICE CODE NO.
GROUP I SERVICES EXAMINATION 001
GROUP l-A SERVICES EXAMINATION 002
GROUP l-B SERVICES EXAMINATION 003
CSSE -1 (COMBINED SUBORDINATE SERVICES EXAMINATION - I) 004
CSSE - II (COMBINED SUBORDINATE SERVICES EXAMINATION - II) 005
GROUP IV SERVICES EXAMINATION 006
GROUP V-A SERVICES EXAMINATION 007
GROUP VI SERVICE EXAMINATION 008
GROUP VII SERVICE EXAMINATION 009
GROUP VIM SERVICE EXAMINATION 010
COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION 011
COMBINED ENGINEERING SUBORDINATE SERVICES EXAMINATION 012
TAMIL NADU ADI-DRAVIDAR & TRIBAL WELFARE SUBORDINATE SERVICE 013
TAMIL NADU AGRICULTURAL ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE 014
TAMIL NADU AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE 015
TAMIL NADU AGRICULTURAL MARKETING SUBORDINATE SERVICE 016
TAMIL NADU AGRICULTURAL SERVICE 017
TAMIL NADU AGRICULTURAL SUBORDINATE SERVICE 018
TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SERVICE 019
TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SUBORDINATE SERVICE 020
TAMIL NADU ARCHITECTURE SERVICE 021
TAMIL NADU BOILER SERVICE 022
TAMIL NADU CO-OPERATIVE SUBORDINATE SERVICE 023
TAMIL NADU EDUCATIONAL SERVICE 024
TAMIL NADU EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE 025
TAMIL NADU ELECTRICAL INSPECTORATE SERVICE 026
TAMIL NADU EMPLOYMENT AND TRAINING SERVICE 027
TAMIL NADU EMPLOYMENT AND TRAINING SUBORDINATE SERVICE 028
TAMIL NADU ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE 029
TAMIL NADU FISHERIES SERVICE 030
TAM.I. NADU FISHERIES SUBORDINATE SERVICE 031
TAMIL NADU FORENSIC SCIENCE SERVICE 032
TAMIL NADU FORENSIC SCIENCE SUBORDINATE SERVICE 033
TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE 034
TAMIL NADU GENERAL SERVICE 035
TAMIL NADU GENERAL SUBORDINATE SERVICE 036
TAMIL NADU GEOLOGY AND MINING SERVICE 037
TAMIL NADU GEOLOGY AND MINING SUBORDINATE SERVICE 038
TAMIL NADU HANDLOOMS AND TEXTILES SERVICE 039
TAMIL NADU HANDLOOMSAND TEXTILES SUBORDINATE SERVICE 040
TAMIL NADU HIGHER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE 041
TAMIL NADU HIGHWAYS ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE 042
TAMIL NADU INDUSTRIES SERVICE 043
TAMIL NADU INDUSTRIES SUBORDINATE SERVICE 044
TAMIL NADU JAIL SERVICE 045
TAMIL NADU JAIL SUBORDINATE SERVICE 046
TAMIL NADU LABOUR SERVICE 047
TAMIL NADU MEDICAL SERVICE 048
TAMIL NADU MEDICAL SUBORDINATE SERVICE 049
TAMIL NADU MINISTERIAL SERVICE 050
TAMIL NADU MOTOR VEHICLES MAINTENANCE SUBORDINATE SERVICE 051
TAMIL NADU PUBLIC HEALTH SERVICE 052
TAMIL NADU PUBLIC HEALTH SUBORDINATE SERVICE 053
POSTS IN TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 054
TAMIL NADU SCHOOL EDUCATIONAL SERVICE 055
TAMIL NADU SCHOOL EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE 056
TAMIL NADU SECRETARIAT SERVICE 057
TAMIL NADU SOCIAL DEFENCE SERVICE 058
TAMIL NADU SOCIAL DEFENCE SUBORDINATE SERVICE 059
TAMIL NADU STATE JUDICIAL SERVICE 060
TAMIL NADU STATE LEGISLATIVEASSEMBLY SECRETARIATSERVICE 061
TAMIL NADU STATE TREASURY AND ACCOUNTS SERVICE 062
TAMIL NADU STATIONERY AND PRINTING SERVICE 063
TAMIL NADU STATISTICS SERVICE 064
TAMIL NADU TECHNICAL EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE 065
TAMIL NADU TOWN & COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE 066
TAMIL NADU TRANSPORT SERVICE 067
TAMIL NADU TRANSPORT SUBORDINATE SERVICE 068
TAMIL NADU JUDICIAL MINISTERIAL SERVICE 069
TAMILNADU LEGAL EDUCATIONAL SERVICE 070