அரசாணைகள்

S.No Relevant GOs Subject
1 G.O(Ms)No.28,Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare (BCC) Department, Dated 06.04.2015 Inclusion of Transgender/Eunuch (Thirunangai/Aravani) in the list of Most Backward Classes
2 G.O(Ms)No.90,Social Welfare and Nutritious Meal Programme [SW8(2)] Department, Dated 22.12.2017 Determination of the Community and Reservation in Employment for Third Gender
3 G.O(Ms)No.20, Welfare of Differently Abled Persons (DAP.3.2) Department, Dated 20.06.2018 Identification of suitable posts for Differently Abled persons under Group A & B Categories
4 G.O(Ms)No.93, Personnel and Administrative Reforms (M) Department , Dated 17.07.2018 Enhancement of upper age limit for Group-I,I-A and I-B Services Examinations
5 G.O(Ms)No.6, Youth Welfare and Sports Development (S1) Department, Dated 20.02.2019 3% reservation in selection for appointment of meritorious sports persons in the recruitment for identified posts in Government Departments
6 G.O(Ms)No.43, Youth Welfare and Sports Development (S1) Department, Dated 28.11.2019 3% reservation in selection for appointment of meritorious sports persons in the recruitment for identified posts in Government Departments
7 G.O(Ms)No. 8, Welfare of Differently Abled Persons (DAP.3.2) Department, Dated 21.09.2021 Tamil Nadu Guidelines for Conducting Examinations for Persons with Disabilities,2021
8 G.O.(Ms) No.91 HRM (S) DEPT dated 13.09.2021 Maximum Age Limit has been increased from 30 to 32 years
9 G.O.(Ms) No.52 Social Welfare and Women Empowerment SW3(1) Department dated 26.08.2021 Tamil Nadu Third Gender Welfare Board renamed as Tamil Nadu Transgender Welfare Board
10 G.O.(Ms) No.42 P&AR (B) Dept. dated 12.04.2021 Modification in educational qualification for the post of Assistant in Revenue Department by direct recruitment
11 G.O.(Ms) No.32 P & AR (M) DEPT dated 01.03.2017 Revision of rates of examination fees
12 G.O.(Ms) No.40 P & AR (S) DEPT dated 30.04.2014 Persons Studied in Tamil Medium
13 G.O.(Ms) No.13 P & AR (M) DEPT dated 20.01.2012 Appointment as chairman
14 G.O.(Ms) No.24 P & AR (M) DEPT dated 04.02.2011 Teachers Recruitment board
15 G.O.(Ms) No.12 P & AR (AR3) DEPT dated 18.01.2011 Right to information fees rules
16 G.O.(Ms) No.65 P & AR (K) DEPT dated 27.05.2009 Reservation for Arunthatiyar with in scheduled castes
17 G.O.(Ms) No.1 Adi Dravidar and Tribal Welfare (CV-1) Department dated 02.01.2009 The constitutional benefits conferred to the Hindu Adi Dravida.
18 G.O.(Ms) No.206 P & AR (K) DEPT dated 06.11.2008 Reservation of appointments in public service.
19 G.O.(Ms) No.101 P & AR (K) DEPT dated 30.05.2008 Fixation of 3.5 Percentage reservation for backward class
20 G.O.(Ms).No.477 Social Welfare Department dated 27.06.1975 Determination of Community
21 அரசாணை (நிலை) எண். 49, மனித வள மேலாண்மை (எம்)த் துறை, நாள் 23.05.2022 தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்துத் தெரிவு முகமைகளால் நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வினை எழுதுவதிலிருந்து மாற்றுத் திறனாளி தேர்வர்களுக்கு விலக்களித்தல் - தொடர்பாக
22 அரசாணை (நிலை) எண். 296 வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை நாள் 19.06.2023 வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை - முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ்- வேலை வாய்ப்பகங்கள் வழியாக நிரப்பப்படுகின்ற அரசு பணியிடங்களில் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல் - முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பான அரசின் விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் [இவ்வரசாணை தகவலுக்காக மட்டும் இத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது]
23 G.O (Ms) No.133 LABOUR WELFARE AND SKILL DEVELOPMENT (M1) DEPARTMENT DATED:27.07.2023 Exemption of 4% reservation for Differently Abled Persons for the post of Assistant Director of Industrial Safety and Health