அரசாணைகள்

S.No Relevant GOs Subject
1 G.O.(Ms) No.91 HRM (S) DEPT dated 13.09.2021 Maximum Age Limit has been increased from 30 to 32 years
2 G.O.(Ms) No.52 Social Welfare and Women Empowerment SW3(1) Department dated 26.08.2021 Tamil Nadu Third Gender Welfare Board renamed as Tamil Nadu Transgender Welfare Board
3 G.O.(Ms) No.42 P&AR (B) Dept. dated 12.04.2021 Modification in educational qualification for the post of Assistant in Revenue Department by direct recruitment
4 G.O.(Ms) No.32 P & AR (M) DEPT dated 01.03.2017 Revision of rates of examination fees
5 G.O.(Ms) No.40 P & AR (S) DEPT dated 30.04.2014 Persons Studied in Tamil Medium
6 G.O.(Ms) No.13 P & AR (M) DEPT dated 20.01.2012 Appointment as chairman
7 G.O.(Ms) No.24 P & AR (M) DEPT dated 04.02.2011 Teachers Recruitment board
8 G.O.(Ms) No.12 P & AR (AR3) DEPT dated 18.01.2011 Right to information fees rules
9 G.O.(Ms) No.65 P & AR (K) DEPT dated 27.05.2009 Reservation for Arunthatiyar with in scheduled castes
10 G.O.(Ms) No.1 Adi Dravidar and Tribal Welfare (CV-1) Department dated 02.01.2009 The constitutional benefits conferred to the Hindu Adi Dravida.
11 G.O.(Ms) No.206 P & AR (K) DEPT dated 06.11.2008 Reservation of appointments in public service.
12 G.O.(Ms) No.101 P & AR (K) DEPT dated 30.05.2008 Fixation of 3.5 Percentage reservation for backward class
13 G.O.(Ms).No.477 Social Welfare Department dated 27.06.1975 Determination of Community
14 அரசாணை (நிலை) எண். 133, மனிதவள மேலாண்மை(எம்) துறை, நாள் 01.12.2021 தமிழ்நாட்டிலுள்ள தெரிவு முகமைகளால் நடத்தப்படும் அனைத்துப் போட்டித் தேர்வுகளிலும் கட்டாயத் தமிழ்த் தகுதித் தாள் அறிமுகம் - தொடர்பாக
15 அரசாணை (நிலை) எண். 49, மனித வள மேலாண்மை (எம்)த் துறை, நாள் 23.05.2022 தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்துத் தெரிவு முகமைகளால் நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வினை எழுதுவதிலிருந்து மாற்றுத் திறனாளி தேர்வர்களுக்கு விலக்களித்தல் - தொடர்பாக